O G Ł O S Z E N I E !!!

 

 

            Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawy nowych i bieżnikowanych opon do autobusów komunikacji miejskiej.

1. Ofertę należy złożyć do dnia 23.06.2014. do godz. 11.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Świdnicy, ul. Inżynierska 6.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2014. o godz. 11.15. w Sali Narad. 3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w pokoju nr 103 lub na stronie internetowej: www.mpk.swidnica.pl

4. Ocena ofert – waga kryteriów:

 

CENA – 100%.PLIKI DO POBRANIA

 

 

Upoważniony do kontaktowania się z Oferentami – Kierownik Działu Zasobów Majątkowych –

mgr inż. Mirosław Jajko, tel. 074-851-81-21,fax: 074-660-45-90.