Oznaczenie sprawy: 1/13/A

        

 


„Dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej”


Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


pod tytułem:


„Poprawa jakości i bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez zakup przyjaznych dla środowiska autobusów do obsługi linii komunikacyjnych na terenie Miasta Świdnica i Gmin Świdnica i Marcinowice.”


Ogłoszenie o zamówieniu (06.08.2013)

Ogłoszenie o zamówieniu na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej


TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 oraz art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt. (6 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych.
Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące zamówienia zawiera "Specyfikacja techniczna autobusów" stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod i nazwa CPV: 34121400 - autobusy niskopodłogowe

TERMIN REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Termin dostawy autobusów:

I etap - Dostawa 4 szt. autobusów typu SN do dnia 28.02.2014
II etap - Dostawa 4 szt. autobusów w tym 2 szt. typu SN i 2 szt. typu KN do dnia 30.05.2014


Osoba kontakowa

Kierownik Działu Zasobów Majątkowych - mgr inż. Mirosław Jajko, tel. 74 851 81 20; sekretariat tel. 74 851 81 00


Data zamieszczenia ogłoszenia publicznego: 06.08.2013


Dokumenty:PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SPECYFIKACJI


Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego na „Dostawę 8 fabrycznie nowych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej”.


Pytanie 1

W SIWZ § 6, ust. 6.2, g) podpunkt 2,  w Załączniku nr 1 do SIWZ § 3, ust. 3.1 b), oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ § 5, ust. 1 b) Zamawiający wymaga gwarancji na powłoki lakiernicze. Prosimy o potwierdzenie, że przez powłoki lakiernicze Zamawiającyrozumie  zewnętrzne powłoki lakiernicze nadwozia.

Odp.TAK.


Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty standardowych Warunków Gwarancji dostawcy, które są uzupełnieniem minimalnych warunków gwarancji określonych w SIWZ § 6, ust. 6.2, g), w Załączniku nr 1 do SIWZ § 3, ust. 3.1, oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ § 5?

Odp. TAK


Pytanie 3

Zamawiający w SIWZ § 6, ust. 6.2, g, pkt.4, w Załączniku nr 1 do SIWZ § 3, ust. 3.1 d), oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ § 5, ust. 2 pisze:


„3) z gwarancji wyłączone są materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny klocków hamulcowych”


Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie tego zapisu o:

- świetlówki, diody świetlne

- normalnie zużywające się tarcze hamulcowe

- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi)

- pióra wycieraczek

- szkło przy uszkodzeniach mechanicznych

- uszkodzenia opon wynikłych z niewłaściwego ustawienia geometrii zawieszenia, eksploatacji z niewłaściwym ciśnieniem, przeciążenia, oraz uszkodzeń mechanicznych?

Odp. TAK, częściowo.

Zamawiający rozszerzy zapis o:

- świetlówki, diody świetlne,

- pióra wycieraczek,

- szkło przy uszkodzeniach mechanicznych.


Pytanie 4

 W załączniku nr 4 do SIWZ §7, ust. 1 Zamawiający pisze:

„Wykonawca usunie awarię w ciągu 72 godzin od momentu przekazania informacji drogą faksową, lub email-em.”

Prosimy o potwierdzenie, że termin 72 godzin obowiązuje w dni robocze.

Odp. TAK


Pytanie 5

W załączniku nr 4 do SIWZ §7, ust. 4 c) Zamawiający pisze:

„Zamawiający rozliczy fakturą koszty robocizny w terminie 7 dni od momentu zakończenia prac naprawczych”

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Zamawiający rozliczy fakturą koszty robocizny w terminie 7 dni od dnia wystawienia wniosku gwarancyjnego”.

Odp. NIE, podtrzymujemy zapis w SIWZ


Pytanie 6

W załączniku nr 4 do SIWZ § 8, ust. 1 c) Zamawiający zawarł zapis:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w usunięciu awarii w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia”.

Prosimy o potwierdzenie, że kary naliczane będą za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Odp. NIE, kary naliczane będą za wszystkie dni tygodnia.


Pytanie 7

W załączniku nr 4 do SIWZ § 8, ust. 1 c) Zamawiający zawarł zapis:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w usunięciu awarii w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia”.

Prosimy o potwierdzenie, że kary naliczane będą w przypadku usterki wyłączającej pojazd z eksploatacji.

Odp. TAK.


Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień na części zamienne za pomocą sklepu internetowego Wykonawcy.

Odp. TAK.


Pytanie 9


Czy Zamawiający zgodzi się zmienić brzmienie §9 ust. 1 Załącznika nr 4 do SIWZ w sposób następujący:


„1. Wszystkie zmiany w treści umowy oraz załącznikach stanowiących jej części mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności dostosowania parametrów technicznych autobusów do aktualnych potrzeb Zamawiającego jak również w przypadku innych uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub warunków organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności jeśli skrócenie lub wydłużenie terminu dostawy autobusów jest z korzyścią dla Zamawiającego.” ?

Powyższa zmiana umożliwi ewentualną zmianę już podpisanej umowy w uzgodnionym przez strony zakresie, jeśli okaże się to niezbędne. Bez wprowadzenia powyższej zmiany, na tle art. 144 PZP, wprowadzenie ewentualnych zmian do umowy będzie praktycznie niemożliwe.

Odp. NIE


Pytanie 10

W Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 1.4. Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy posiadały „aktualne wymagane świadectwo homologacji typu pojazdu”. Jednocześnie wymagane terminy dostawy są wyznaczone na 2014 rok, kiedy to będzie już obowiązywała norma Euro-6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania autobusów z normą Euro-5/EEV, których rejestracja odbędzie się na podstawie odpowiedniego dopuszczenia umożliwiającego ich zarejestrowanie w ramach tzw. końcowej partii produkcji.

Odp. TAK.


Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w autobusach typu SN standardowego zbiornika głównego paliwa o pojemności 250 l ?

Odp. TAK


Pytanie 12

Zamawiający wymaga, aby oferowane pojazdy wyposażone były m.in. w radiotelefon i kasę fiskalną. Prosimy o wskazanie producentów urządzeń preferowanych lub typów i modeli urządzeń aktualnie stosowanych przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.


Pytanie 13

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w autobusach typu SN 33 miejsc siedzących.

Odp. NIE. Zamawiający określił min. 34 miejsc siedzących. Wykonawca może zwiększyć ilość miejsc siedzących.


Pytanie 14

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie autobusów typu KN wyposażonych w 4 szt. okien otwieranych przesuwnie w górnej części, gdzie część przesuwna wyniesie minimum 30 % wysokości. Oprócz okien otwieranych Zamawiający wymaga 2 szt. szyberdachów oraz 2 szt. wentylatorów nadmuchowo-wyciągowych. Naszym zdaniem 4 okna o stosunkowo dużej powierzchni otwieranej zapewnią odpowiednią wentylację przestrzeni pasażerskiej.

Odp. TAK.


Pytanie 15

W odniesieniu do pkt 2.2 ppkt  5  załącznika nr 1 do SIWZ (dane techniczne autobusów typu  KN) prosimy o potwierdzenie, czy  Zamawiający dopuści zaoferowanie autobusów niskopodłogowych typu low entry, w których powierzchnia niskiej podłogi wynosi minimum 40%?

Takie autobusy spełniają wymagania określone w przepisach zawartych w: Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r z późn. zm.), oraz odpowiadają warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami.)

Odp. TAK.


Pytanie 16

Zamawiający wymaga, aby autobusy typu KN wyposażone były w minimum 20 siedzących + miejsce na wózek inwalidzki. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w liczbie miejsc siedzących uwzględnione zostały maksymalnie 4 siedzenia składane, tzw straponteny?

Odp. NIE.


Pytanie 17

W punkcie 12.1 SIWZ Zamawiający wskazuje, że formularz oferty ma być wypełniony według załącznika nr 1 do SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli sporządzenie formularza według załącznika nr 2 do SIWZ oraz dołączenie do niego uzupełnionego załącznika nr 1 do oferty?

Odp. Zamawiający potwierdza, że miał na myśli sporządzenie formularza według załącznika nr 2 do SIWZ oraz dołączenie do niego uzupełnionego załącznika nr 1 do oferty.


Pytanie 18

W punkcie 12.10 SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty zatwierdzonego załącznika nr 1 do oferty.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający miał na myśli w tym punkcie załączenie zatwierdzonego załącznika nr 1 do SIWZ, czy wypełnienie załącznika nr 1 do oferty?

Odp. Zamawiający potwierdza, że w punkcie 12.10 SIWZ wymaga załączenia wypełnionego załącznika nr 1 do oferty.


Pytanie 19


W związku z zapisem pkt 12.4 SIWZ :


Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp - wg wzoru załącznika nr 3 do siwz. Oświadczenia winni złożyć w zależności od osobowości prawnej wykonawcy: osoby fizyczne, wspólnicy spółki (wszyscy), członkowie zarządu spółki (wszyscy), partnerzy spółki (wszyscy), komplementariusze spółki (wszyscy), dotyczy to również wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.


prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia może złożyć w imieniu członków Zarządu spółki ustanowiony przez Wykonawcę pełnomocnik uprawniony do reprezentowania Spółki w w/w postepowaniu.

Odp. TAK. Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą stosować instytucje pełnomocnictwa.


Pytanie 20  ( dotyczy autobusów typu KN )

Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę silnika z tyłu wzdłużnie w miejscu zabudowy wieżowej?

Odp.  TAK.


Pytanie 21 ( dotyczy autobusów typu KN )

Czy Zamawiający dopuszcza moment max silnika brutto 700 Nm - dla którego moment max netto wynosi 688 Nm?

Odp.  TAK.


Pytanie 22  ( dotyczy autobusów typu KN )

Czy Zamawiający dopuszcza ogumienie bezdętkowe typu uniwersalny ?

Odp. TAK.


Pytanie 23 ( dotyczy autobusów KN  )

Czy Zamawiający dopuszcza progresywny układ centralnego smarowania spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. TAK.


Pytanie 24 ( dotyczy autobusów SN )

Czy Zamawiający dopuszcza progresywny układ centralnego smarowania spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. TAK.


Pytanie 25 (dotyczy pkt. 7.2 a SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków określonych w pkt 7.2 ppkt. a) SIWZ, tj.:

Wykazania w danym typie autobusów, minimum dwóch dostaw co najmniej po 3 autobusy miejskie niskopodłogowe, modelu i wersji ekologicznej takiej samej jak zaoferowane w niniejszym postępowaniu – jeżeli Oferent udokumentuje dostawę autobusów, zrealizowaną w dwóch transzach ( w ramach jednego kontraktu  w różnych latach, w ilości spełniającej wymagania SIWZ ?

Odp. TAK


Pytanie 26 (dotyczy postępowania przetargowego)

Czy Zamawiający dopuszcza autobusy typu SN posiadające łącznie 35 pasażerskich miejsc siedzących, w tym dwa siedzenia rozkładane tzw. straponteny?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza 


Pytanie 27  >TUTAJ<


MODYFIKACJA SIWZ


    W konsekwencji udzielonych odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29. Stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ zostało umieszczone  na stronie internetowej Zamawiającego.1. Ad. pyt. 3

W SIWZ § 6, ust. 6.2 g. pkt. 4, , W załączniku nr do SIWZ § 3, ust. 3.1 d) oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ § 5, ust. 2 jest:

„ z gwarancji wyłączone są materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny hamulcowe,”


Zmienia się na:

„ z gwarancji wyłączone są materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny klocków hamulcowych, świetlówki, diody świetlne, pióra wycieraczek, szkło przy uszkodzeniach mechanicznych”.


2. Ad. pyt. 4

W załączniku nr 4 do SIWZ § 7, ust. 1 jest:

„Wykonawca usunie awarię w ciągu 72 godzin od momentu przekazania informacji drogą faksowa, lub email-em.”
Zmienia się na:

„Wykonawca usunie awarię w ciągu 72 godzin od momentu przekazania informacji drogą faksową lub email-em (obowiązuje w dni robocze) .”3. Ad. pyt. 11

W Załączniku nr 1 do SIWZ, ust. 2.1, ppkt. 20 i w Załączniku nr 2 (załącznik nr 1 do oferty, ppkt. 20 do SIWZ jest:

„Zbiorniki paliwa: Minimum 260 L wykonany z tworzywa sztucznego lub metalowy. Dodatkowy zbiornik paliwa o pojemności min. 30l. na olej opałowy do instalacji.”


Zmienia się na:

Zbiorniki paliwa: Minimum 250 L wykonany z tworzywa sztucznego lub metalowy. Dodatkowy zbiornik paliwa o pojemności min. 30l. na olej opałowy do instalacji.”


4. Ad. pyt. 14

W Załączniku nr 2 do SIWZ, (załącznik nr 1 do oferty (KN), ppkt 22 i Załączniku nr 1 do SIWZ, ust.2.2., ppkt. 22  jest:

„ Wentylacja – minimum 2 szyberdachy,

                   -  minimum 5 okien otwieranych (przesuwne) w górnej części,

                   -  minimum 2 wentylatory nadmuchowo-wyciągowe.”

Zmienia się na:

„Wentylacja  - minimum 2 szyberdachy,

                   - minimum 4 okna otwierane (przesuwne) w górnej części,

                   - minimum 2 wentylatory nadmuchowo-wyciągowe”.


5. Ad. pyt. 15

W Załączniku nr 1 do SIWZ, ust. 2.2, ppkt. 5 i w Załączniku nr 2 (załącznik nr 1 do oferty (KN) , ppkt. 5 do SIWZ jest:

„Podłoga: Minimum 60%  niskiej podłogi.”

 Zamawiający zmienia na :

” Podłoga: Minimum 40% niskiej podłogi”.


6. Ad. pyt. 19

W  pkt. 12.4 SIWZ jest:

„Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp - wg wzoru załącznika nr 3 do siwz. Oświadczenia winni złożyć w zależności od osobowości prawnej wykonawcy: osoby fizyczne, wspólnicy spółki (wszyscy), członkowie zarządu spółki (wszyscy), partnerzy spółki (wszyscy), komplementariusze spółki (wszyscy), dotyczy to również wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.”


 Zamawiający zmienia na:

„Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp - wg wzoru załącznika nr 3 do siwz. Oświadczenia winni złożyć w zależności od osobowości prawnej wykonawcy: osoby fizyczne, wspólnicy spółki (wszyscy), członkowie zarządu spółki (wszyscy), partnerzy spółki (wszyscy), komplementariusze spółki (wszyscy), dotyczy to również wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawcy mogli stosować instytucję pełnomocnictwa.”


7. Ad. pyt. 20.

W Załączniku nr 1 do SIWZ, ust. 2.2, ppkt. 14 a) i w Załączniku nr 2 (załącznik nr 1 do oferty (KN) , ppkt. 14 a) do SIWZ jest:


„Silnik – a) spalinowy z zapłonem samoczynnym, 4 lub 6-cylindrowy, chłodzony cieczą, umieszczony z tyłu pojazdu w zabudowie wieżowej . Wymagany przebieg między wymianami oleju silnikowego, nie krótszy niż 30 000 km.”

Zamawiający zmienia na:


Silnik-a) spalinowy z zapłonem samoczynnym, 4 lub 6-cylindrowy, chłodzony cieczą, umieszczony z tyłu pojazdu w zabudowie wieżowej lub umieszczony  z tyłu pojazdu wzdłużnie. Wymagany przebieg między wymianami oleju silnikowego, nie krótszy niż 30 000 km.”


8. Ad. pyt. 22.

 W Załączniku nr 1 do SIWZ, ust. 2.2, ppkt. 27  i w Załączniku nr 2 (załącznik nr 1 do oferty (KN) , ppkt. 27 do SIWZ jest:


„Koła jezdne – ogumienie bezdętkowe typ miejski, zapewniające przebieg min. 100 tys. km, rozmiar 19,5 (identyczne na obu osiach). Do każdego autobusu jedno kompletne koło zapasowe i trzy opony”.
Zamawiający zmienia na:

„Koła jezdne – ogumienie bezdętkowe typ miejski lub uniwersalny, zapewniające przebieg min. 100 tys. km, rozmiar 19,5 (identyczne na obu osiach).  Do każdego autobusu jedno kompletne koło zapasowe i trzy opony”.


9. Ad. pyt. 23

W Załączniku nr 1 do SIWZ, ust. 2.1 ppkt. 28   oraz w Załączniku nr 2 (załącznik nr 1 do oferty SN , ppkt. 28) do SIWZ jest:


„Automatyczne smarowanie podwozia – Nie progresywny System Automatycznego Smarowania o ciśnieniu roboczym w systemie  min. 50 bar. Smarowanie podwozia przy wykorzystaniu układu centralnego smarowania , który powinien być wyposażony w elektroniczny sterownik z pamięcią i z sygnalizacją niesprawności w kabinie kierowcy oraz możliwością smarowania oraz z diagnozą”


Zamawiający zmienia na:

„Automatyczne smarowanie podwozia – Progresywny lub nie progresywny System Automatycznego Smarowania o ciśnieniu roboczym w systemie  min. 50 bar. Smarowanie podwozia przy wykorzystaniu układu centralnego smarowania , który powinien być wyposażony w elektroniczny sterownik z pamięcią i z sygnalizacją niesprawności w kabinie kierowcy oraz możliwością smarowania oraz z diagnozą”10. Ad. pyt. 24

W Załączniku nr 1 do SIWZ,  ust. 2.2, ppkt. 28  oraz w Załączniku nr 2 (załącznik nr 1 do oferty KN ppkt. 28) do SIWZ jest:


„Automatyczne smarowanie podwozia – Nie progresywny System Automatycznego Smarowania o ciśnieniu roboczym w systemie  min. 50 bar. Smarowanie podwozia przy wykorzystaniu układu centralnego smarowania , który powinien być wyposażony w elektroniczny sterownik z pamięcią i z sygnalizacją niesprawności w kabinie kierowcy oraz możliwością smarowania oraz z diagnozą”


Zamawiający zmienia na:

„Automatyczne smarowanie podwozia – progresywny lub nie progresywny System Automatycznego Smarowania o ciśnieniu roboczym w systemie  min. 50 bar. Smarowanie podwozia przy wykorzystaniu układu centralnego smarowania , który powinien być wyposażony w elektroniczny sterownik z pamięcią i z sygnalizacją niesprawności w kabinie kierowcy oraz możliwością smarowania oraz z diagnozą”

Pytanie z dnia 09-09-13

Czy zamawiający dopuszcza autobusy typu SN posiadające łącznie 35 pasażerskich miejsc siedzących, w tym dwa siedzenia rozkładane tzw. straponteny,

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza. 


Pytanie z dnia 10-09-13

Pytanie – dot. SIWZ i załącznika nr 1 do SIWZ, tj.

Dotyczy SIWZ pkt 7.2 ppkt. a) – wykaz dostaw:

„ W nawiązaniu do SIWZ pkt. 7.2. ppkt a) prosimy o wyjaśnienie zapisu ”Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże minimum dwie dostawy co najmniej  po 3 autobusy miejskie niskopodłogowe, modeli i wersji ekologicznej w danym typie (SN, KN) jak zaoferowane w niniejszym postepowaniu”, tj. czy przedstawienie referencji na dany model i wersję dotyczy tylko wersji ekologicznej, czy tez innych parametrów określonych w SIWZ takich jak np. długość, wysokość, szerokość  typ”

Odpowiedź 

TAK.

W związku z powyższym załącznik nr 5 wygląda jak poniżej:


Świdnica, 20.09.2013


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę 8 fabrycznie nowych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej”Nr sprawy: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: 2013/S 153-267383,                          


I. Do postępowania wpłynęły dwie oferty firm:

1. SOLARIS Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle,

   PL-620005  Owińska.

2. Lider Trading Sp.  z o.o. w Warszawie Oddział w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 78,

    37-100 Łańcut.

Informujemy, że wybrano najkorzystniejszą  ofertę w w/w postępowaniu, tj.:    
    ofertę  firmy

   SOLARIS Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle,

    PL-62005  Owińska.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada zamówieniu i jest ofertą najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert (zdobyła maksymalną ilość punktów) przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (siwz).

   Oferta uzyskała łącznie  100 pkt. ,  w tym wg kryteriów:

   - Cena oferty (Waga 95%)  -                  100 pkt   x  95%  =  95 pkt

   - Zużycie paliwa wg SORT2 (Waga  5%) – 100 pkt   x    5%  =   5 pkt

  4. Oferta firmy Lider Trading Sp.  z o.o. została odrzucona.