Opłaty przy przewozie osób i bagażu :  1. Opłata dodatkowa za :

  1. Przejazd bez ważnego biletu – 120 zł

  2. przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego, lub bezpłatnego – 96 zł

  1. Opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy bez uiszczenia opłaty – 48 zł

  2. Opłata dodatkowa za zatrzymanie, lub zmianę trasy środka transportu – 360 zł

  3. Opłaty dodatkowe ulegają obniżeniu :

- w przypadku uiszczenia bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłaty dodatkowej określonej w pkc. 1 i pkc. 2, obniża się o 50%.

- w przypadku uiszczenia w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej określonej w pkc. 1, pkc. 2 i w pkc. 3 obniża się o 30%.

  1. Opłata manipulacyjna związana ze zwrotem, albo umorzeniem opłaty dodatkowej, wyszczególnionej w punktach 1 i 2 wynosi 10% tych opłat.

  2. Opłatę za przewóz bagażu ręcznego powyżej 60cm x 40cm x 20cm, wózka dziecięcego, nart i sanek, lub zwierząt ustala się w wysokości ceny biletu jednorazowego ulgowego gminnego, obowiązującego dla danej strefy przewozu.

OPŁATY PROSZĘ WPŁACAĆ NA KONTO: 

Urząd Miejski w Świdnicy,

ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica

Bank Pekao S.A.   57 1240 1978 1111 0010 1012 6960


Dane dłużnika