O G Ł O S Z E N I E

 

                        Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:

 „Dostawę  9 szt. ( 7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów , posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 6 przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej , wolnych od wad fizycznych i prawnych”.

KOD CPV 34121 400-5

 

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.07.2017. pod numerem 2017/S 140-288961. )   oraz ukazało się  na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl

 

1.Termin realizacji zamówienia:

I transza –     do 31.05.2018. ( 6 pojazdów SN)

II transza -    do 11.06.2018. ( 1 pojazd SN i 2 KN)

 

2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do postępowania:

04.09.2017. do godz. 11.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Świdnicy, ul. Inżynierska 6.

 

3. Wadium: 140.000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy PLN).

 

4. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 0,00 PLN. SIWZ można uzyskać na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl .

 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017. o godz. 11.15. w sali narad Przedsiębiorstwa, Świdnica, ul. Inżynierska 6.

 

6. Kryteria oceny ofert:

Całkowity koszt brutto oferowanych pojazdów                       -     60%

Parametry techniczne i eksploatacyjne                                     -     10%

Oszczędność energii i ochrony środowiska                              -     10%

Warunki gwarancji i serwisu oraz rabat na części                    -     15%

Termin realizacji                                                                       -       5%.

 

7. Upoważniony do kontaktowania się z oferentami:

Kierownik Działu Zasobów Majątkowych – mgr inż. Mirosław Jajko

Tel. 074  851-81-21, fax: 074  660-45-90.

 

 

PLIKI DO POBRANIA:
SIWZ
OFERTA
DT dla KN
DT dla SN
UMOWA
OGŁOSZENIE

JEDZ

 


Pliki do pobrania w wersji edytowalnej
*Paczka do rozpakowania w  programie winrar lub 7zip

Dodano: 25-07-2017

Przez: Admin

 

PYTANIA i Odpowiedzi:

Treść pytań i odpowiedzi

 

 

OTWARCIE OFERT


PROTOKÓŁ

Sporządzony na okoliczność oceny ofert w postępowaniu przetargowym 06-09-2017

 

 

WYBÓR OFERTY